Algemene voorwaarden

De diensten en producten op deze site bied ik aan onder de naam Gelijk in Gezin. De naam van mijn bedrijf zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel luidt Simone van Dijk Communicatieadviseur (KvK nummer 65780817). Deze naam vind je dan ook terug op je factuur, in de algemene voorwaarden en het privacy statement. Het btw-id vind je op je factuur.

Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer:

Je je aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
Je een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.
Je een online product aanschaft via de website.

Annulering
Producten en diensten die je via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar info@gelijkingezin.nl.

Bij het aanschaffen van een online product of dienst, waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, zie je vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment de eerste les of module online staat en je de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

Gelijk in Gezin behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een workshop deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.

Betaling
Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging
Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid
Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom
Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen worden verspreid, mits voorzien van duidelijke bronvermelding. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Simone van Dijk.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding
Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met informatie over je privésituatie. Indien van toepassing word je zelf ook geacht vertrouwelijk om te gaan met privé informatie van mij en andere deelnemers.

Toegang tot het online programma
Bij afname van een online programma, hou je onbeperkte toegang tot jouw account. Indien Gelijk in Gezin haar werkzaamheden staakt, heeft Gelijk in Gezin het recht om de website offline te halen. Indien je nog geen offline kopie van jouw programma gemaakt hebt, helpen we je daarbij.

Tevens heeft Gelijk in Gezin het recht om jouw account te blokkeren, indien er aanwijzingen zijn dat je jouw account deelt met derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2020